home>Stellplatz Friedrichshain | | Wie werde ich Immobilienmakler? | | SEO + CMS | | SEO + ROI Tracking | | Kosten SEO | | Tipps Immobilien-Annonce

 

Otsingumootori optimeerimise eetikakoodeks

SEO eetikakoodeks Diskussioonid ükskõik, millisest eetikakoodeksist on nagu arutelud poliitikast ja religioonist: ikka on tegu rohkem kui kahe poolega, kellel kõigil on oma kindel väljakujunenud arvamus ja harva leitakse ühine tee lahenduseni. Enamus otsingumootori optimeerimisega tegelejatest küll mõistab neid eetikanorme, aga sellegipoolest pole alati tegemist turvalise SEO-tehnika pakkumisega. Liiga paljudel SEO-teenuse pakkujatel on välja kujunenud oma eelarvamused internetis päringut sooritajate, otsingumootorite või nende klientide suhtes (kuigi õiges seoses on nad kõik aktsepteeritavad) ja tavaliselt tuuakse ettekäändeks lause: "Eesmärk õigustab abinõu," et kõne all olevaid eetikareegleid vastavalt vajadusele muuta. See lehekülg ei taha kellegi üle kohut mõista, vaid lihtsalt avaldada juba niigi arusaadavat.

 


Samal ajal, kui kõik osalevad pooled töötavad selle nimel, et otsingu sooritajatele head ja kõrgekvaliteetset infot lihtsalt käsitletavas vormis kätte toimetada ning samal ajal, kui SEO-teenuse pakkujad on lepingu järgi kohustatud nõudmise korral klientidele otsingumootorites paremaid positsioone pakkuma, järgime meie (ja kõik, kes end selle leheküljega seovad) vabatahtlikult allolevat otsingumootori optimeerimise eetikakoodeksit:

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei tohi kliendile tahtlikult kahju tekitada. See tähendab, et ei tohi (ilma vajaliku ettevaatuseta) kasutada tehnoloogiaid või toiminguid, mis põhjustavad kliendi veebilehekülje eemaldamist otsingumootori registritest ja kataloogidest või mis piiravad kliendi veebilehekülje töövõimekust. Kui tekib kahtlusi sellest põhimõttest kinnipidamise suhtes mõne lehekülje juures, peab pöörduma http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html poole, et probleemi lahendada;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei tohi teadlikult astuda vastuollu reeglitega, mille on kehtestanud ja avaldanud otsingumootorite või kataloogide eest vastutajad. Kui reeglid ja juhendid peaksid muutuma (mida juhtub tihti), on SEO-teenuse pakkuja ülesandeks uuendustega kaasa minna, et neid kõigi klientide juures rakendada. Kui reeglid ja juhendid on ebaselged, lisab SEO-teenuse pakkuja nendele omalt poolt täpsustuse ja ootab ära heakskiidu vastava otsingumootori omaniku poolt, enne kui hakkab kasutama potentsiaalselt kahju tekitavaid meetmeid või tehnoloogiaid;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei tohi klienti teadlikult petta, solvata ega talle kahju tekitada. Mitte ühtegi isikut, kes kasutab otsingumootorit mõne veebilehekülje külastamiseks, ei tohi informatsiooniga petta. Samuti ei ole lubatud kliendi leheküljel selle kasutajaid solvata ega neile muul moel kahju tekitada. Siin all on mõeldud selliseid tehnikaid nagu näiteks "bait and switch" ("lõksu meelitama ja ümber lülitama"), mida kliendi veebilehekülg tegelikult ei sisalda ja mis ei ole otseselt optimeeritud päringusõnaga seotud või mis näivad külastajat solvavatena;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei tohi teadlikult mõnda seadust rikkuda. Siin all on mõeldud teadliku ja pideva autoriõiguse, kaubamärgi või teenuselogo kahjustamist ja nii riiklike kui ka regionaalsete või rahvusvaheliste reeglite rikkumist, mis on seotud spämmimisega;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei tohi kliendi veebilehekülje andmeid võltsitud kujul esitada. See tähendab, et erinevatele kasutajatele ei ole lubatud näidata erinevaid interneti lehekülgede versioone, välja arvatud juhul, kui kõne all olevat infot on tarvis muuta, et see vastaks erinevate brauserite spetsiifikale ja nõuetele ning regionaalsete faktorite nagu keel või toote spetsiifika tundlikkusele. Üldisel juhul peaks veebiserver kõigile spetsiifilistele järelpärimistele identse HTML-koodiga reageerima;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei esita valelikult kellegi teise tööd enda omana. See tähendab, et ei kasutata võõrast dokumenti ega osa sellest ja ei esitata seda kui isiklikku. SEO-teenuse pakkuja ei kopeeri sõna-sõnalt võõraid dokumente, ilma eelneva autori nõusolekuta, selle asemel, et ise vaeva näha;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei tohi esitada võltsitud andmeid enda võimete, hariduse, koolituse, teenuse kvaliteedi, sertifikaatide, kaastööliste, tehnilise varustuse ega kogemuste kohta. Selle all on mõeldud mõõdetavaid avaldusi projektide ajagraafikute, kasutuse ajaloo, firma ressursside (personal, varustus ja isiklikud tooted) ja klientide nimekirjade suhtes. Garantii antakse artiklitele, mille üle SEO-teenuse pakkuja peab tugevat kontrolli;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei lasku ühessegi huvide konflikti enne, kui on sellest teavitanud kõiki huvitatud osapooli. See tähendab, et kui on tegu konkureerivate päringusõnadega, ei tohi SEO-teenuse pakkujale suurema kasumi kindlustamiseks valikuliselt ühte klienti teisele eelistada. Kõiki kliente tuleb kohelda võrdväärselt ja otsingumootoris tuleb kindlustada kõigile samasugune juurdepääs;

Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei loo kliendile ebarealistlikke ootusi. Selle all on mõeldud seda, et ühe konkureeriva päringusõna jaoks ei aktsepteerita rohkem kliente kui reaalselt võimalik ja ei looda neile illusioone, pakkudes kõigile korraga kõrgeid positsioone otsingumootoris. Samuti ei saa kliendile lubada ebareaalse aja sees tulemusteni küündimist, võttes arvesse otsingumootori ja kliendi veebilehekülje olukorda ning konkurentsi suurust;

Kõik SEO-teenuse pakkujad pakuvad oma klientidele välja erinevaid sisemisi ja väliseid võimalusi vaidlussituatsioonide lahendamiseks. Selle all peetakse silmas seda, et avalikustatakse SEO-teenuse pakkujate aadressid ja telefoninumbrid avaleheküljel, lisatakse SEO-teenuse pakkujate lehekülgedele nähtavaid linke, et lahendada vaidlusi kolmandate osapooltega ja kasutatakse lepinguid, mis sisaldavad lõike, kus pakutakse lahendusi eriarvamuste tekkimise puhul;

Kõik SEO-teenuse pakkujad kaitsevad kliendi saladusi ja anonüümsust, mis on seotud privilegeeritud informatsiooni ja teemadega, kuid mis on toeks SEO-teenuse pakkujale. Seega peavad kõik SEO-teenuse pakkujad takistama vaba juurdepääsu klienti puudutavale infole, mis võiks talle kahju tekitada. Mitte ükski SEO-teenuse pakkuja ei avalikusta ilma kliendi eelneva loata tema tunnistusi, kliendi isiklikku listi kuuluvaid logosid, ajakirjanduslikke väljaandeid ega teisi sarnaseid materjale;

Kõik SEO-teenuse pakkujad annavad oma parima, et klientide positsioone otsingumootoris säilitada või parandada. Kliendid sõlmivad SEO-teenuse pakkujaga tasulise lepingu, mille est SEO-teenuse pakkuja on kohustatud kliendi positsiooni hoidma ja parandama. SEO-teenuse pakkuja on kohustatud kasutama sobilikke ja lubatud tehnoloogiaid ning meetodeid, et parandada ja säilitada kliendi positsiooni, pidades silmas vahelduvaid otsingumootori tehnikaid, konkurentsi olukorda ja kliendi veebilehekülje vajadusi.

Me järgime ja toetame seda eetikakoodeksit.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum | Nutzungsbedingungen | Sitemap | Kontakt

Such-know-how.de 2017